Mitä antidopingsopimus tarkoittaa?Antidopingohjelma on lajiliittojen ja urheiluopistojen vahva kannanotto sekä julkinen linjaus puhtaan urheilun puolesta. Antidopingohjelma innostaa ja sitouttaa laadukkaaseen antidopingtoimintaan, määrittelee antidopingtyön tavat ja tavoitteet sekä levittää reilun pelin viestiä tehokkaasti. Suomalaiset lajiliitot ja urheiluopistot ovat kansainvälisesti vertaillen edistyksellisiä antidopingtoimijoita: niiden antidopingohjelmat ovat herättäneet laajasti kiinnostusta ja vahvistaneet Suomen asemaa antidopingtoiminnan edelläkävijänä.   Myös tiimit ja valmentajat ovat osa tätä toimintaa ja heidän tehtävänsä on pystyä auttamaan urheilijaa tiedon hakemisessa ja opastaa oikeiden arvojen noudattamisessa. Uudet kilpailijat sitoutuvat noudattamaan Suomen Fitnessurheilu ry:n urheilijan antidopingsopimusta (myöh. AD-sopimus) sekä kilpailusääntöjä ja yleisiä sääntöjä ostamalla kilpailulisenssin. Antidopingsopimus on voimassa toistaiseksi kilpailulisenssin ostohetkestä alkaen, eli niin kauan, kunnes se irtisanotaan.* Sopimus on pelkästään Suomen Fitnessurheilu ry:n ja urheilijan välinen sopimus, jonka perusteella urheilija on antidopingsäännöstön ja dopingvalvonnan alaisuudessa. Urheilija on säännöstön piirissä niin kauan kuin sopimus on voimassa. AD-sopimus tarkoittaa, että urheilijalla on sekä velvollisuuksia että oikeuksia. URHEILIJAN VELVOLLISUUDETSopimuksen tarkoitus ja laajuus AD-sopimuksen allekirjoittanut urheilija sitoutuu kaikilta osin Suomen Fitnessurheilu ry:ssä sopimuksen voimassaoloaikana noudatettavaan Suomen antidopingsäännöstöön, IFBB:n antidopingsääntöihin (IFBB Anti-Doping Rules), Suomen Fitnessurheilu ry:n kurinpitosääntöihin sekä WADA:n ylläpitämään Maailman antidopingsäännöstöön (World Anti-Doping Code [WADC]) ja sen piiriin kuuluviin kansainvälisiin standardeihin.  KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT


Kiellettyihin aineisiin ja menetelmiin luokitellaan valmisteet, joiden kohdalla täyttyy kaksi tai kaikki kolmesta kriteeristä:1. se parantaa suorituskykyä2. se on terveydelle vaarallista3. se on urheilun hengen vastaista. Urheilija on aina itse viimekädessä vastuussa käyttämistään valmisteista (lääkkeistä, lisäravinteista jne). Nykysäännöstön mukaan myös lähipiiriä (valmentaja, lääkäri jne) voidaan sanktioida urheilijan rikkeestä, mikäli katsotaan, että valmentajalla on ollut osuutta dopingtapaukseen. Vastaavasti urheilijaa tai valmentajaa voidaan sanktioida, jos hän on tekemisissä esim. dopingaineita kauppaavan henkilön kanssa. Dopingrikkomuksiksi voidaan määritellä seuraavat: kielletyn aineen tai sen aineenvaihduntatuotteiden tai merkkiaineiden löytyminen urheilijan näytteestä kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys dopingtestin välttely, dopingtestistä kieltäytyminen tai näytteen antamatta jättäminen olinpaikkatietomääräysten laiminlyönti dopingvalvonnan manipulointi tai sen yritys kielletyn aineen tai menetelmän välittäminen tai välittämisen yritys kielletyn aineen tai menetelmän luovuttaminen tai luovuttamisen yritys urheilijalle osasyyllisyys eli toisen henkilön dopingrikkomukseen tai dopingrikkomuksen yritykseen liittyvä avustaminen, rohkaiseminen, auttaminen, kehottaminen, vehkeily tai peittelykielletty yhteistoiminta  WADAn ylläpitämässä ja Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n julkaisemassa kulloinkin voimassa olevassa ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa” –luettelossa on ajantasainen lista kielletyistä aineista ja menetelmistä. Jos olet epävarma jostain lisäravinteessa olevasta ainesosasta, ole yhteydessä maija.jouhki@ifbb.fi tai suoraan SUEKiin. Suomen antidopingsäännöstö: https://www.suek.fi/en/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-urheilussa1 Maailman antidopingsäännöstö: World Anti-Doping Code (WADC) sekä siihen kuuluvat liitteet ja sen piiriin kuuluvat kansainväliset standardit: www.wada-ama.org SUEKin ja WADAn sivuihin ja listoihin kannattaa käydä tutustumassa. Ne ovat selkeät, ja kielletyt aineet selkeästi merkitty. Jos käytetty lääke tms. löytyy listalta kielletyksi merkittynä, on käyttöön haettava erivapautta. Lomake löytyy samoilta sivuilta ja se täytetään hoidon määränneen/ hoidon aloittaneen lääkärin kanssa ja toimitetaan SUEK:lle käsiteltäväksi. Ohjeet erivapauden anomiseen: https://www.suek.fi/erivapaus


 DOPINGTESTIT JA OLINPAIKKATIEDOT Urheilijan oikeudetAD-sopimuksen tarkoitus on myös turvata urheilijan oikeudet ja taata tasavertainen ja yhdenmukainen toiminta testitilanteessa ja testien käsittelyssä. Testitilanteessa urheilijalla on oikeus valita näyteastia, ja testissä käytettävät välineet. Vain urheilija käsittelee näytteenantoastiaa, A ja B näytteen pulloja ja sulkee ne itse. Kaikki epävarmat asiat tulee kirjata pöytäkirjaan. Jos on vain yksi vaihtoehto näyteastialle, urheilija voi vaatia useamman vaihtoehdon, jotta voi valita vähintään kolmesta. Mikäli testausvälineistössä on jotain vikaa, tulee se kirjata pöytäkirjaa.  Urheilijan tulee ilmoittaa kaikki käyttämänsä lisäravinteet, vitamiinit ja lääkkeet testitilanteessa, joten ne kannattaa listata jo ennen kilpailuja tai pitää yleensäkin tätä listaa valmiina. Testitilanteessa urheilijan tulee todistaa henkilöllisyytensä, joten henkilöllisyystodistus on hyvä pitää mukana.  Valmentaja tai huoltaja voi olla mukana testissä (ei näytteenotossa, mutta testitilassa) ja urheilijan oikeusturvan kannalta tämä on tärkeää. URHEILIJAA SITOVAT MYÖS KANSAINVÄLISEN LIITON ELI IFBB:N SÄÄNNÖT

19.4 Yleiset määräykset (otteita IFBB:n perustuslaista) IFBB:n hyväksyessä jäsenekseen sen perustuslain ja sääntöjen perusteella tai sen kansallisen, alueellisen tai maanosan säännöillä, urheilija, toimitsija, tuomari, hallituksen jäsen tai muu jäsen ei saa samanaikaisesti olla toisen kehonrakennus / fitnessliiton jäsen eikä myöskään saa osallistua millään tavoin toisen kehonrakennus / fitnessliiton toimintaan sakon, kilpailu- ja toimitsijakiellon tai erottamisen uhalla. Urheilija tai toimitsija ei saa myöskään olla jäsenenä tai antaa tukea kilpailijana, toimitsijana, tuomarina, huoltajana tai avustajana muun kuin IFBB: n alaisessa yhdistyksessä. Jos urheilija tai toimitsija osallistuu muun kuin IFBB:n kilpailuun tai tapahtumaan, hänelle voidaan antaa siitä sakko, hänet voidaan määrätä kilpailu- ja toimitsijakieltoon tai erottaa. IFBB:n kurinpitokomissio päättää sakon määrästä, jonka maksimimäärän on määrännyt IFBB:n hallitus tai Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus. Kilpailukiellon päättää IFBB:n kurinpitokomissio tai Suomessa Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus. Kilpailukiellon maksimirangaistuksen määrää Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus. Kun annettu rangaistus on kärsitty, ennen kuin kilpailija voi kilpailla uudestaan IFBB: n kilpailussa tai tilaisuudessa, urheilijan on annettava dopingtesti WADA:n hyväksymässä dopingtestissä, jonka urheilija kustantaa itse. IFBB ja Suomen Fitnessurheilu ry. noudattavat WADA: n säännöstöä. Säännöstöön perustuen Suomen Fitnessurheilu ry:n sopimuksen allekirjoittaneen kilpailulisenssiurheilijan, joka on osallistunut kilpailuihin, joissa ei ole WADA: n hyväksymiä dopingtestejä, pitää käydä itse vapaaehtoisesti WADA:n hyväksymässä dopingtestissä ennen kuin hän voi palata takaisin IFBB:n kilpailuihin. Tähän urheilija tarvitsee luvan Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitukselta. Dopingtestin kustannuksista vastaa urheilija itse. Joissain erikoistapauksissa IFBB:n kurinpitokomissio voi ehdottaa IFBB:n hallitukselle tai Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitukselle urheilijan tai toimitsijan erottamista. Kilpailija tai yhdistyksen toimitsija, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai toimii sen tarkoitusperiä vahingoittavalla tavalla, voidaan rangaista kilpailu- ja toimitsijakiellolla tai erottaa määräajaksi siitä päivästä lähtien, kun rikkomus on tehty. Jokainen kilpailija tai toimitsija, joka on määrätty urheilija- tai toimitsijakieltoon, ei saa kilpailla, osallistua näytöksiin, pitää seminaareja, toimia tuomarina, järjestää tilaisuuksia tai toimia järjestelijänä hänen omassa tai muussa maassa, jossa on IFBB:n toimintaa tai IFBB:n hyväksymä jäsenjärjestö. Näissä säännöissä osallistumisella tarkoitetaan, mutta sitä ei ole rajoitettu, kilpailemista, esiintymistä, seminaarin, luennon tai muun koulutuksen pitämistä, toimitsijana tai tuomarina toimimista, oman kuvan tai henkilöllisyyden antamista markkinointitarkoitukseen ja / tai osan ottamista muun kuin IFBB:n kilpailuun tai tapahtumaan jollakin muulla tavalla.** Linkkejä sääntöjä ylläpitävien organisaatioiden kotisivuille: Suomen antidopingsäännöstö: https://www.suek.fi/en/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-urheilussa1 Maailman antidopingsäännöstö: World Anti-Doping Code (WADC) sekä siihen kuuluvat liitteet ja sen piiriin kuuluvat kansainväliset standardit: www.wada-ama.org Suomen Fitnessurheilu ry. säännöt: suomenfitnessurheilu.fi /antidoping/ IFBB:n Antidopingsäännöt; “IFBB Anti-Doping Rules”: http://www.ifbb.com/anti-doping * Sopimuksen purkamispyyntö tulee toimittaa yhdistykselle kirjallisesti tai muulla tavalla todisteellisesti, esim. sähköpostitse (maija.jouhki@ifbb.fi). AD-sopimuksen irtisanomisesta tulee urheilijalle vahvistus. Jos sopimuksen voimassaolo on päättynyt urheilijan, valmentajan tai muun tukihenkilön aloitteesta, hänen kanssaan ei tehdä uutta sopimusta ennen kuin sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa sopimus lakkaa olemasta voimassa, on kulunut yksi täysi kalenterivuosi. Jos urheilija allekirjoittaa myöhemmin uuden sopimuksen, hän on sopimuksen allekirjoittamista seuraavat kuusi (6) kuukautta kilpailun ulkopuolisen testauksen piirissä, ennen kuin hän saa osallistua Suomen Fitnessurheilu ry:n kansallisiin mestaruuskilpailuihin tai niiden karsintoihin tai muuhun Suomen Fitnessurheilu ry:n alaiseen viralliseen kilpailuun. ** Jos urheilija osallistuu muun kuin SFU:n/IFBB:n kilpailuun tai tapahtumaan, urheilijan AD-sopimus katkeaa SFU:n toimesta. Sama koskee Elite Pro -kilpailuihin siirtyviä urheilijoita.  Urheilijan kanssa ei tehdä uutta sopimusta ennen kuin sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa sopimus lakkaa olemasta voimassa, on kulunut yksi täysi kalenterivuosi. Jos urheilija allekirjoittaa myöhemmin uuden sopimuksen, hän on sopimuksen allekirjoittamista seuraavat kuusi (6) kuukautta kilpailun ulkopuolisen testauksen piirissä, ennen kuin hän saa osallistua Suomen Fitnessurheilu ry:n kansallisiin mestaruuskilpailuihin tai niiden karsintoihin tai muuhun Suomen Fitnessurheilu ry:n alaiseen viralliseen kilpailuun. Kilpailijan tulee olla yhteydessä SFU:hun yhdistyksen sivuilta löytyvällä Ota yhteyttä -lomakkeella heti lisenssimaksukauden alussa (tammikuu).