Suomen Fitnessurheilu ry:n antidopingohjelma


1. Toiminta-ajatus ja arvot
Suomen Fitnessurheilu ry:n toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti menestyviä fitness -urheilijoita sekä laadukasta, arvostettua ja kattavaa toimintaa nuoriso- ja kilpa-urheilijoiden sekä harrastajien sekä urheilun seuraajien tarpeisiin.

Suomen Fitnessurheilu ry:n arvot ovat:
-kansainvälisyys
-huippusuoritukset
-tasa-ja moniarvoisuus
-eettinen kestävyys ja kasvatuksellisuus
-yhteisöllisyys

Suomen Fitnessurheilu ry:n lähtökohtana on sataprosenttinen sitoutuminen antidoping -toimintaan ja Maailman Antidopingtoimisto WADA:n Maailman antidopingsäännöstöön, IFBB:n sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n Suomen antidopingsäännöstöön ja niiden henkeen.

2. Antidopingohjelman tavoitteet ja toiminpiteet

2.1.
Antidopingohjelman tavoitteena on
– Määrittää ne toimenpiteet, joilla liiton, siihen kuuluvien tiimien, yhdistysten ja seurojen toiminnassa mukana olevien urheilijoiden,
urheilijan tukihenkilöiden, valmentajien sekä luottamus-ja toimihenkilöiden antidopingtyöhön liittyvä tietous päivittyy säännöllisesti.

Kaikki lisenssin hankkineet urheilijat ja jäsenmaksun maksaneet tiimit ja seurat ovat automaattisesti sitoutuneet säännöstöön sekä noudattamaan yhdistyksen antidopingohjelmaan:
– pitää fitness-urheilu puhtaana dopingista säännöllisellä ja mahdollisimman kattavalla antidopingkoulutuksella ja –kasvatuksella
– opettaa terveitä ja kestäviä elämänarvoja ja asenteita rehdin urheiluhengen sekä yhteisten sääntöjen kunnioittamisen kautta
– turvata urheilijoiden, kaikkien eri toimihenkilöiden ja urheiluyleisön oikeus reiluun ja puhtaaseen kilpailuun
– määrittää yhdistyksen antidopingtyön vastuualueet ja tehtävät
– tehdä yhteistyötä antidopingtyötä tekevien tahojen kanssa
– harjoittaa avointa, säännöllistä ja tehokasta viestintää antidopingasioissa
– ehkäistä antidopingtyöhön mahdollisesti liittyviä epäselvyyksiä ja väärinymmärryksiä
– vaikuttaa lajin kansainväliseen antidopingtyöhön

2.2.
Tavoitteisiin pääsemiseksi Suomen Fitnessurheilu ry:
– jakaa aktiivisesti kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa – julkaisua tiimeille, seuroille ja yhdistyksille sekä kilpailuun valmistavilla leireillä, lajiesittelyissä, seminaareissa ja treenileireillä, tiimien koulutuspäivillä, ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa, ja kilpailijakokouksissa osanottajille
– jakaa aktiivisesti antidopingtietoutta (mm. kielletyt lääkeaineet ja menetelmät -julkaisu, toimistopalaverit, henkilöstöpäivät) toimihenkilöille ja valmennusorganisaatiolle
– tekee aktiivista yhteistyötä WADA:n IFBB:n ja Suek ry:n kanssa antidopingtyön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi (lääketieteelliset kokoukset, osallistutaan kv. tilaisuuksiin)
– on huolellinen ja huomioi säännöstön velvoitteet urheilijoiden, valmentajien, managerien, tiimien ja muiden mahdollisten tahojen kanssa tekemissään sopimuksissa.
– huolehtii osaamisestaan ja vastuistaan aiheeseen liittyvissä kriisi- ja muissa tiedotusyhteyksissä.

Kaikessa antidopingtyössä pääpaino on ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä:
– kasvatus ja koulutus
– pelisääntökeskustelut
– tiedotus ja viestintä
– urheilija-ja tiimisopimukset (katso kohta 6)
– työsopimukset (katso kohta 6)
– yhteistyösopimukset (katso kohta 6)

Suomen Fitnessurheilu ry:n antidopingohjelmassa linjatut antidopingtoimenpiteet ovat osa yhdistyksen vuosittaista toimintasuunnitelmaa.

Antidopingohjelma on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla.

3. Erivapaudet
Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla urheilussa sallittua lääkettä tai menetelmää, hoidolle voidaan hakea erivapautta WADA:n vahvistaman kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. Suek ry.:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin (tasomääritykset ovat nähtävissä Suek ry:n kotisivuilla www.suek.fi) kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta hakea erivapaudet Suek ry:sta etukäteismenettelyllä.
Kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvat urheilijat hakevat erivapautta kansainväliseltä liitolta.

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden tulee hakea erivapautta vasta takautuvasti (mahdollisen dopingtestin jälkeen) sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet. Jos urheilijalla on jo ennestään Suek ry:n myöntämä erivapaus, yhdistyksen valmennuspäällikkö ohjeistaa urheilijoita kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä asioissa.

4. Antidopingtyön organisointi ja vastuualueet 

4.1.
Hallitus
Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus kantaa vastuun antidopingtyön koordinoinnista ja asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyy antidopingohjelman. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta vastaavat puheenjohtaja, antidoping-vastaava, tuomaritoimikunta ja valmennuspäällikkö.

4.2. Puheenjohtaja ja Antidoping-vastaava (AD)
Puheenjohtaja vastaa kansainvälisistä yhteyksistä, työntekijöiden työsopimuksista ja yhteistyösopimuksista.

4.3. Puheenjohtaja ja Antidoping-vastaava (AD)
Puheenjohtaja ja AD-vastaava toimivat yhdyshenkilöinä IFBB:n ja Suek ry:n testauspooliin kuuluvien urheilijoiden, tiimien sekä valmennusryhmien olinpaikkatietoihin liittyvissä kysymyksissä sekä tilaavat mahdolliset kansainväliset kisatestit.
AD-vastaava seuraa IFBB:n myöntämiä erivapauksia ja toimii erivapausyhdyshenkilöinä sekä on yhdistyksen päävastuullinen yhteyshenkilö Suek ry:n suuntaan. AD-vastaava huolehtii siitä, että maajoukkueissa ja valmennusryhmissä olevat urheilijat (valmennuksen yhteistyösopimusten yhteydessä antidopingsäännöstöt), valmentajat ja muut toimi- sekä tukihenkilöt sitoutuvat yhdistyksen antidopingohjelmaan. Leiritiedot aikatauluineen toimitetaan Suek ry:lle automaattisesti sekä mahdolliset muutokset ohjelmiin (urheilijoiden nimet, syntymäajat, yhteystiedot). Kotimaan leireistä toimitetaan osallistujalistat (majoitus- ja harjoituspaikat, leiriaikataulut) ja kilpailutiedot kokoontumisista ja tapaamisista.
AD-vastaava osallistuu Suek ry:n järjestämiin tilaisuuksiin ja liittopalavereihin.

AD-vastaava vastaa siitä, että antidopingkoulutus on huomioitu liiton omassa valmentajakoulutuksessa. Liitto vastaa tasojen 1-2 koulutuksista ja Suek ry. tason 3 koulutuksesta. Hän vastaa lisäksi yhdistyksen tiimikoulutuksessa käytettävän koulutusmateriaalin antidopingosuuden päivityksistä yhteistyössä Suek ry:n kanssa. Vähimmäistavoitteena on, että koulutukseen osallistuvat tuntevat Suomen antidopingsäännöstön ja tietävät, mistä hankkia aiheeseen liittyvää lisätietoa.
Valmentajakoulutuksen lähtökohtana tasoilla 1-3 on valmentajan työn perustaminen eettisesti kestävään arvopohjaan, joka perustuu urheilijan ja sääntöjen kunnioittamiseen. AD-vastaavan tehtävänä on jakaa antidopingtietoutta kilpailujärjestäjille, hallitukselle, yhdistyksen toimihenkilöille, tuomaritoimikunnalle, valmennustoimikunnalle ja tiimeille.

Puheenjohtaja ja AD-vastaava osallistuvat Suek ry:n järjestämiin tilaisuuksiin ja liittopalavereihin. AD-vastaava vastaa antidoping-koulutusten tilauksista.

4.5.
Antidopingohjelman seuranta ja päivittäminen
Antidopingohjelman päivitys tehdään Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen sekä muiden vastuullisten tahojen kanssa.
Ohjelman toteutumista seurataan vuosikellon avulla ja toteutuminen kirjataan
liiton toimintakertomukseen. Toimintaan käytettävä määräraha budjetoidaan
liiton budjettiin. Ohjelma julkistetaan liiton kotisivulla

5. Viestintä
Antidopingasiat ovat keskeisessä osassa Suomen Fitnessurheilu ry:n viestinnässä. Toimihenkilöiltä ja tiimeiltä edellytetään ehdottoman kielteistä suhtautumista dopingiin sekä aktiivista osallistumista antidopingtyöhön, minkä tulee näkyä jokaisen Suomen Fitnessurheilu ry:n toimihenkilön omassa viestinnässä. Toimihenkilöiden koulutustapahtumat ja tiimipäivät sisältävät antidopingnäkökulman, jota korostamalla dopingin vastaiset arvot juurtuvat Suomen Fitnessurheilu ry:n sisäiseen viestintään.
Suomen Fitnessurheilu ry:n keskeisille sidosryhmille tuotettavissa materiaaleissa ja järjestettävissä tilaisuuksissa antidopingasiat ovat aina mukana. Antidopingviestintään kuuluva koulutus- ja tiedotustyö on tarkemmin eritelty tämän ohjelman muissa kohdissa. Antidopingtoiminta on huomioitu myös
Suomen Fitnessurheilu ry:n toimintastrategiassa, toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja vuosikertomuksessa.
Suomen Fitnessurheilu ry:n tuottamassa tiedotusmateriaalissa korostetaan ehdottoman dopingvastaista linjaa. Dopingiin ja antidopingiin liittyvistä asioista kerrotaan nopeasti, avoimesti ja ajantasaisesti niissä puitteissa, kuin lainsäädäntö ja antidopingsäännöstöt sen mahdollistavat. Päivitettyä antidopingtietoa on jatkuvasti saatavilla Suomen Fitnessurheilu ry:n nettisivuilla osoitteessa www.suomenfitnessurheilu.fi, kohdassa ”Antidoping”.
Lisäksi Suomen Fitnessurheilu ry:n nettisivujen linkkilistan kansainvälisten ja kansallisten linkkikokoelmien pääkategorioista löytyvät linkit Maailman Antidoping toimiston (WADA) ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry. sivuille (Suek ry.).

Suomen Fitnessurheilu ry:n viestintä tekee jatkuvaa yhteistyötä Suek ry:n viestintäyksikön kanssa dopingiin ja antidopingiin liittyvissä asioissa. Suomen Fitnessurheilu ry:n ja Suek ry:n viestintä ovat toistensa virallisen tiedotejakelun piirissä ja Suek ry:n tiedotteita välitetään Suomen Fitnessurheilu ry:n sisäiseen tiedotejakeluun ja nettisivuille.
Dopingtapauksen käsittelyyn on Suomen Fitnessurheilu ry:ssä oma kriisiviestintäohjeisto, joka opastaa kriisin tunnistamiseen ja nopeaan sisäiseen tiedottamisen oikeita kanavia käyttäen. Dopingiin liittyvissä kriisiviestintätilanteissa tiedotustoimintaa johtaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja kaikki sisäiset ja ulkoiset tiedotustoimenpiteet keskitetään Suomen Fitnessurheilu ry:n viestintäyksikölle, jonka toiminnasta vastaa Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen puheenjohtaja. Suomen Fitnessurheilu ry:n virallisia kommentteja dopingtapauksista antaa vain Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen puheenjohtaja.
Dopingtapaukseen liittyvässä kriisiviestinnässä toteutetaan Suomen Fitnessurheilu ry:n
toimintasääntöjä. Asiat käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Sisäisen tiedottamisen jälkeen julkinen tiedottaminen toteutetaan antidopingsäännöstön ja lainsäädännön puitteissa ehdottoman avoimesti ja niin nopeasti kuin asian perusteellinen julkinen käsittely on mahdollista.
Suomen Fitnessurheilu ry:n kriisiviestintäohjeisto perustuu Valo ry:n antamiin kriisiviestinnän suosituksin ja kriisiviestintäohjeistoon. Yhdistys sitoutuu auttamaan Suek ry:tä mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä. Kaikkien kansallisten lajiliittojen on myös raportoitava Suek ry:lle ja omalle kansainväliselle lajiliitolleen
kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen.

6. Antidopingpykälät sopimuksissa

Yhdistyksen ja siinä mukana olevien tiimien ja seurojen ja näihin kuuluvien urheilijoiden välisissä kirjallisissa yhteistyösopimuksissa, valmentajien kirjallisissa valmentajasopimuksissa, henkilökunnan työsopimuksissa,
sekä yritysten kanssa tehtävissä yhteistyösopimuksissa on antidopingpykälä. Sopimustekstit päivitetään vuosittain sekä uusia sopimuksia tehtäessä.

Urheilijat ovat sitoutuneet yhteistyösopimuksissaan antidopingtoimintaan ja dopingvalvontaan kulloinkin voimassa olevien antidopingsäännöstöjen mukaisesti. Mikäli urheilijan todetaan syyllistyneen dopingrikkomukseen sopimuskauden aikana, urheilijalle määrätään rangaistus dopingrikkomuksesta ja lisäksi Suomen Fitnessurheilu ry. on oikeutettu sopimussakkoon.

Valmentajat ja tiimit ovat sitoutuneet valmentajasopimuksissaan
noudattamaan voimassa olevia antidopingsäännöksiä. Mikäli valmentajan todetaan syyllistyneen dopingrikkomukseen sopimuskauden aikana, valmentajalle määrätään rangaistus dopingrikkomuksesta ja lisäksi Suomen Fitnessurheilu ry. voi purkaa valmentajasopimuksen.

Yhdistyksen toimihenkilöiden työsopimus voidaan purkaa, jos hänen todetaan edesauttaneen dopingin käyttöä tai olleen puuttumatta dopingin käyttöön.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa