Antidopingsopimus


Urheilijan ei tarvitse lähettää allekirjoitettua urheilijan antidopingsopimusta Suomen Fitnessurheilu ry:lle, sillä antidopingsopimus astuu automaattisesti voimaan kun kilpailija ostaa kilpailulisenssin. Urheilijan antidopingsopimus on voimassa toistaiseksi, niin kauan kunnes sopimus erikseen irtisanotaan.

Lataa tästä itsellesi urheilijan antidopingsopimus: urheilijan-antidopingsopimus-lomake (lataa tästä koneellesi)

HUOM:
Alla olevassa tekstissä urheilijan antidopingsopimuksen sisältö.

URHEILIJAN ANTIDOPINGSOPIMUS

1. OSAPUOLET
Sopimuksen allekirjoittanut urheilija, valmentaja tai urheilijan muu tukihenkilö sekä Suomen Fitnessurheilu ry. (SFU).

2. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA
Urheilija allekirjoittaa sopimuksen ostamalla kilpailulisenssin. Sopimus tulee voimaan kilpailulisenssin ostohetkestä alkaen ja se on voimassa toistaiseksi. Urheilijan antidopingsopimus on oltava voimassa viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kilpailua, kuitenkin viimeistään tammikuun 31.päivään mennessä, silloin kun on kyseessä sopimuksen allekirjoittaminen ensimmäistä kerta (katso myös kohta 3).

3. EDELLYTYKSET
SFU:n toimivallan piiriin kuuluvaan kilpailuun osallistuvalla urheilijalla on oltava voimassaolevan kilpailulisenssin lisäksi voimassa oleva, tämän sopimuksen 2. kohdassa esitetyllä tavalla voimaan astunut urheilijan antidopingsopimus. Urheilija on velvollinen tarvittaessa päivittämään osoitetietojaan viivyttelemättä niin, että ne ovat aina ajantasaiset. Tietojen päivityksen voi tehdä Suomen Fitnessurheilu ry:n Internet-sivuilla ”Ota yhteyttä” –lomakkeella. Urheilijan on säilytettävä omaa allekirjoitettua antidopingsopimuksesta hänelle kuuluva kappale ja näytettävä se (tai mahdollisesti yhdistyksen antama muu antidopingsopimuksen voimassaolon todentava tallenne) pyydettäessä kilpailuihin osallistuessa.

4. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA LAAJUUS
Tämä sopimuksen allekirjoittaja sitoutuu kaikilta osin Suomen Fitnessurheilu ry:ssä sopimuksen voimassaoloaikana noudatettavaan Suomen antidopingsäännöstöön, IFBB:n antidopingsääntöihin (IFBB Anti-Doping Rules), Suomen Fitnessurheilu ry:n kurinpitosääntöihin sekä WADA:n ylläpitämään Maailman antidopingsäännöstöön (World Anti-Doping Code [WADC]) ja sen piiriin kuuluviin kansainvälisiin normeihin. Allekirjoittaneella urheilijalla, valmentajalla ja urheilijan muulla tukihenkilöllä on ollut mahdollisuus tutustua tässä sopimuksessa mainittuihin sääntöihin ja määräyksiin.

5. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Suomen Fitnessurheilu ry:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli sopimuksen allekirjoittanut henkilö on tehnyt dopingrikkomuksen, jonka hän on myöntänyt tai dopingrikkomus on muutoin ilmeisen kiistaton. Allekirjoittaneen urheilijan, valmentajan tai urheilijan muun tukihenkilön pyytäessä sopimuksen purkamista, käsitellään se Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen seuraavassa kokouksessa. Sopimuksen purkamispyyntö tulee toimittaa yhdistykselle kirjallisesti tai muulla tavalla todisteellisesti, esim. sähköpostitse. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kahden (2) kuukauden kuluttua hallituksen päätöksestä, paitsi jos väitetyn dopingrikkomuksen käsittely Suomen urheilun eettisen keskuksen (jäljempänä SUEK) valvontalautakunnassa taikka muutoksenhaun johdosta Urheilun oikeusturvalautakunnassa tai Kansainvälisessä urheilun välimiesoikeudessa (CAS) on vielä kesken. Viimeksi mainituissa tapauksissa sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun asiassa on annettu lopullinen päätös.Antidopingsopimuksen purkaminen jommankumman osapuolen toimesta ei estä Suomen Fitnessurheilu ry:tä määräämästä sääntöjen mukaista seuraamusta kyseessä olevalle henkilölle sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuneen dopingrikkomuksen johdosta. Sopimuksen voimassa olon päättymisestä ilmoitetaan allekirjoittaneelle urheilijalle, valmentajalle tai muulle tukihenkilölle kirjallisesti hänen Suomen Fitnessurheilu ry:lle tiedossa olevaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Jos sopimuksen voimassaolo on päättynyt urheilijan, valmentajan tai muun tukihenkilön aloitteesta, hänen kanssaan ei tehdä uutta sopimusta ennen kuin sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa sopimus lakkaa olemasta voimassa, on kulunut yksi täysi kalenterivuosi. Jos Suomen Fitnessurheilu ry. on purkanut urheilijan kanssa solmitun sopimuksen tämän kohdan viisi (5.) ensimmäisen kappaleen perusteella tai sopimus on päättynyt urheilijan pyynnöstä, ja urheilija allekirjoittaa myöhemmin uuden sopimuksen, hän on sopimuksen allekirjoittamista seuraavat kuusi (6) kuukautta kilpailun ulkopuolisen testauksen piirissä, ennen kuin hän saa osallistua Suomen Fitnessurheilu ry:n kansallisiin mestaruuskilpailuihin tai niiden karsintoihin tai muuhun Suomen Fitnessurheilu ry:n alaiseen viralliseen kilpailuun.

6. SEURAAMUKSET JA KORVAUSVELVOLLISUUDET
Suomen Fitnessurheilu ry. ja allekirjoittanut urheilija, valmentaja tai urheilijan muu tukihenkilö ovat sitoutuneet noudattamaan yllä mainittuja säännöstöjä, sääntöjä ja määräyksiä kaikessa laajuudessaan, koskien myös niihin liittyviä rangaistusmenettelyjä ja seuraamuksia, mukaan lukien niihin tämän antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdyt muutokset. Vakavasta (yli 6kk:n toimintakiellolla tms.) dopingrikkomuksesta Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus voi määrätä urheilijan tai muun henkilön maksamaan Suomen Fitnessurheilu ry:lle korvauksena sopimusrikkomuksesta sekä haitanteosta puhdasta urheilua ja Suomen Fitnessurheilu ry:n tavoitteita ja mainetta kohtaan Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen harkinnan mukaan enintään 10.000,00 €.

7. DOPINGTESTIT JA OLINPAIKKATIEDOT
Allekirjoittanut urheilija sitoutuu antamaan dopingtestinäytteen kaikissa tapauksissa SUEK:n tai muun toimivaltaisen testausorganisaation sitä vaatiessa, missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta, sekä kilpailujen yhteydessä ja että niiden ulkopuolella. Testin tarkoituksellinen pakoilu tai kieltäytyminen testistä käsitellään dopingrikkomuksena.Jos urheilija kuuluu SUEK:n ja/tai IFBB:n rekisteröityyn testauspooliin, on hän velvollinen ilmoittamaan ajan tasalla olevat yhteys- ja olinpaikkatietonsa SUEK:lle tai IFBB:lle, sekä tarvittaessa täydentämään ja muuttamaan niitä SUEK:n ja/tai IFBB:n antamien ohjeiden mukaisesti.

8. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Jos Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus katsoo, että antidopingsääntöjen muuttumisen tai muun syyn johdosta tarpeelliseksi muuttaa tätä sopimusta, yhdistyksen hallitus voi, ilmoittamatta minulle siitä henkilökohtaisesti tämän tekemäni sopimuksen voimassaolon päättymisestä ilmoittaa Suomen Fitnessurheilu ry:n tiimeille kaikkien yhdistyksen antidopingsopimuksien voimassaolon päättymisestä sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä klo 24.00, jonka marraskuun viimeiseen päivään mennessä hallitus on siitä ilmoittanut liiton jäsenyhdistyksille.Tällöin minun tulee, ollakseni oikeutettu kilpailemaan Suomen Fitnessurheilu ry:n toimivallan piiriin kuuluvassa kilpailussa tämän sopimuksen voimassaolon päätyttyä edellä olevassa kohdassa mainitulla tavalla, saattaa voimaan uusi sopimus sen mukaisesti kuin siitä yhdistyksen uudessa antidopingsopimuksessa tai sitä vastaavassa muussa sopimuksessa määrätään. Alaikäisen (alle 18 vuotta) urheilijan lisäksi sopimuksen allekirjoittaa myös hänen laillinen huoltajansa. Voimassa olevan sopimuksen voimassaolo jatkuu ilman erillistä sopimusta urheilijan täyttäessä 18 vuotta. Alaikäisen laillinen huoltaja sitoutuu allekirjoituksellaan huollettavan alaikäisen lisäksi noudattamaan Suomen Fitnessurheilu ry:n antidopingsopimusta. Olen lukenut ja ymmärrän tämän sopimuksen ja sitoudun noudattamaan sitä. Hyväksyn sen allekirjoituksellani.

Linkkejä tässä sopimuksessa mainittuja sääntöjä ylläpitävien organisaatioiden kotisivuille:
Suomen antidopingsäännöstö: https://www.suek. /kielletyt-aineet-ja-menetelmat

Maailman antidopingsäännöstö: World Anti-Doping Code (WADC) sekä siihen kuuluvat liitteet ja sen piiriin kuuluvat kansainväliset standardit: www.wada-ama.org

Suomen Fitnessurheilu ry. säännöt: suomenfitnessurheilu.fi /antidoping/

IFBB:n Antidopingsäännöt; “IFBB Anti-Doping Rules”: https://www.ifbb.com/anti-doping

9. KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT
Allekirjoittanut urheilija, valmentaja tai urheilijan muu tukihenkilö sitoutuu olemaan käyttämättä ja pitämättä hallussa mitään WADA:n ylläpitämässä ja Suomen Urheilun eettisen keskuksen (SUEK ry) julkaisemassa kulloinkin voimassa olevassa ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät” –luettelossa tarkoitettua kiellettyä ainetta tai kiellettyä menetelmää ilman asianmukaista erivapautta tai muuta hyväksyttävää perustetta.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa