Tuomarit


Yhteys päätuomareihin:
Andone Rotov [email protected]
Sampo Kirjovaara [email protected]
Suomen Fitnessurheilu ry:n tuomaritoiminta

Visio
Suomen Fitnessurheilu ry:n sääntöjen mukainen laadukas tuomarityöskentely.

Missio
Tuottaa ja jatkuvasti kehittää Suomen Fitnessurheilun sääntöjä sekä urheilullisia arvoja noudattavaa ammattaitaitoista, rehtiä ja tasapuolista tuomarityöskentelyä Suomessa.

Strategia
Kouluttamalla, ohjaamalla, perehdyttämällä ja kehittämällä omaa päätuomari- ja tuomaritoimintaa varmistaa tuomaritoiminnan tasokkuus Suomen Fitnessurheilu ry:n kilpailuissa sekä suomalaisten tuomarityön tasokkuus IFBB:n kansainvälisissä kilpailuissa.

Strategian kulmakivet

Ammattitaito
• Puolueettomuus
Kehitys
• Ajankohtaisuus
Sitoutuminen
• Kansainvälisyys

1. Päätuomarien tehtävät:

Tehtävät kilpailukauden aikana:
Suomen Fitnessurheilu ry:n sääntöjen osaaminen ja niiden tulkinta sekä noudattamisen valvonta. Ristiriitatilanteiden ratkaisu ja linjan veto kilpailuissa sekä muissa tuomaritoimintaa koskevissa tilanteissa.
Tuomarien käytettävyyden kartoitus ja tuomaripaneelien laadinta kutakin kilpailua varten.
Tuomarien tehtävien organisointi kilpailijarekisteröintiä varten
Kilpailun asianmukaisen etenemisen varmistaminen.
Tuomaripaneelin arviointien sääntöjen mukaisuuden varmistaminen.
Tuomarien arvosteluiden arviointi ja palautteen anto kilpailujen jälkeen.
Tarvittava muu palautteen anto tuomarien toiminnasta.
Tehtävien jako päätuomaritiimin sisällä.
Yhteistyö päätuomaritiimin sisällä, osallistuminen tuomaritoimikunnan työhön sekä yhteydenpito tuomarien ja Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen kanssa.
Sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen.
Lajien hyvän imagon vaaliminen

Tehtävät kilpailukauden ulkopuolella:
Tuomarikoulutuksen organisointiin ja sisällön tuottamiseen osallistuminen
Uusien tuomarien rekrytointiin osallistuminen
Tehtävässä toimivien tuomarien toiminnan arviointi, palaute ja jatkokoulutuksen organisointi
Sääntöjen osaaminen ja niiden tulkinta, epäkohtien ratkaisu ja linjan veto tuomarityöskentelyyn liittyvissä asioissa.
Yhteydenpito päätuomaritiimin sisällä, tuomarien sekä Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen kanssa tarvittaessa.
Yhteydenpito sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa
Lajien hyvän imagon vaaliminen

2. Tuomaritoimikunnan tehtävät
Tuomaritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen -> kehitysehdotukset Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen käsiteltäviksi
Tarvittavien sääntöuudistusten valmistelu-> esitys Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitukselle
Tuomarikoulutusten ja -tapaamisten organisointiin sekä sisällön tuottamiseen osallistuminen
Tiivis yhteistyö tuomaritoimikunnan sisällä ja yhteydenpito tuomarien sekä Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen kanssa
Kentältä tuleviin kysymyksiin vastaaminen sovitusti
Lajien hyvän imagon vaaliminen

3. Tuomarien tehtävät

3.1. Nimetyt vastuutehtävät kilpailuissa:
Määriteltyjen sarjojen sääntöjä noudattava ja asianmukainen arvostelu
Pisteenlasku määritellyissä sarjoissa
Lavatuomarin tehtävät määritellyissä sarjoissa
Takahuoneen toiminnan organisointi annetun tehtäväjaon mukaisesti sisältäen mm.
SFU ry:n sekä kilpailun järjestäjän sääntöjen noudattamisen valvonta
Kilpailun etenemisen aikataulun mukaisesti varmistus.
Vastuu kilpailunumeroista
Sarjojen kokoaminen kilpailua varten
Yleisen siisteyden ja asianmukaisen käyttäytymisen valvonta

3.2. Kaikkien tuomareiden vastuulla kilpailuissa:
Sääntöjen noudattamisen ja kilpailujen aikataulun mukaisen etenemisen varmistaminen
Lajien hyvän imagon vaaliminen

3.3. Vastuutehtävät kilpailijoiden rekisteröinnissä:
Tiedotteiden jakaminen ja kilpailujärjestäjän ja -paikan säännöistä informointi
Pituus- ja painomittaus
Kilpailuasujen tarkistus päätuomarin ohjeistuksen mukaisesti
Kilpailunumeroiden arvonta
Musiikkien vastaanotto ja järjestäminen
Kilpailijakorttien jako
Tiimien huoltajakorttien jako

3.4. Kaikkien tuomarien vastuulla kilpailijoiden rekisteröinnissä:
Lajien sääntöjen osaaminen ja niiden noudattamisen valvonta
Tilaisuuden asianmukaisen etenemisen varmistaminen
Lajien hyvän imagon vaaliminen
Muut päätuomarien tai kilpailun järjestäjän kautta tulevat tehtävät
Tuomaritestin suorittajat osallistuvat kilpailijakokoukseen

3.5. Tehtävät kilpailujen ulkopuolella:
Aktiivinen osallistuminen järjestettyihin koulutuksiin
Aktiivinen oman osaamisen kehittäminen
Lajien positiivisen imagon vaaliminen
Yhteydenpito päätuomarien, tuomaritoimikunnan ja Suomen Fitnessurheilu ry:n kanssa tarvittaessa
Henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden tuomaritoiminnassa ja sekä yleisten kehityskohteiden esiin tuominen tuomaritoimikunnalle / päätuomareille

4. Tuomariasu

4.1. Miehet:
– Sininen takki, jossa IFBB -tuomarimerkki
– Harmaat housut
–  Valkoinen / vaalean sininen kauluspaita
–  IFBB –solmio

4.2. Naiset:
–  Sininen takki, jossa IFBB -tuomarimerkki
–  Harmaat housut tai hame
–  Valkoinen / vaalean sininen kauluspaita
–  IFBB -solmio tai IFBB -huivi (ei pakollinen)

5. Tuomarina esiintyminen

5.1. Kiellettyä:
Edistää omia tai toisen liiketoimia kilpailupaikalla tai muuten tuomariasussa tai toimimalla Suomen Fitnessurheilu ry:n nimissä tilaisuuksissa, jotka eivät ole SFU:n järjestämiä.

5.2. Luvanvaraista:
Julkisiin tuomarina esiintymisiin tarvitaan Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen lupa.

6. Mahdollisuudet tuomarityössä
Tuomaritoimikunnan jäsenyys
Kansainvälinen tuomari
Päätuomari

7. Uusien tuomarien rekrytointi

7.1. Prosessi

Tarvekartoitus
2. Hakumenettely / avoin hakemus
Vaatimukset
4. Kolmivaiheinen valintaprosessi

7.2. Rekrytointi käytännössä
Rekrytointi tarpeen mukaan, kartoitus minimissään kalenterivuoden alussa.
Haku julkaistaan Suomen Fitnessurheilun nettisivuilla sekä tarpeen mukaan myös sosiaalisessa mediassa.
Hakijoilta kirjallinen vapaamuotoinen hakemus, jossa käytävä ilmi kokemus, koulutus ja/tai muut tehtävään pätevöittävät seikat.
Soveltuvimmat hakijat kutsutaan haastatteluun. (vähintään 2 haastattelijaa, mukana päätuomari ja Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen jäsen. )
Haastattelussa painotetaan lajien ja sääntöjen tuntemista, puolueettomuutta, kokemusta ja paineensietokykyä. Haastattelujen pohjalta soveltuvimmat hakijat jatkavat tuomaritestiin.
Ennen tuomaritestiä hakijoille toimitetaan koulutusmateriaalia ja mahdollisesti järjestetään koulutus.
Testituomarointeja 1-2 kilpailussa, jonka jälkeen tehdään lopullinen päätös valinnoista.
Tuomariksi haluavat voivat myös lähettää avoimen vapaamuotoisen hakemuksen SFU ry:lle valmiiksi vaikkei julkista hakua olisi käynnissä.
Poikkeus: IFBB Pro –kilpailijat. Vaatimuksena koulutus ja onnistunut testituomarointi sekä päätuomarin ja Suomen Fitnessurheilu ry:n hyväksyntä.

Muuta huomioitavaa
Mikäli henkilö ei ole toiminut tuomarina ollenkaan kahden vuoden aikana (4 kilpailut) on hänen suoritettava uudelleen testituomarointi ja vähintään yksi tuomarikoulutus voidakseen tuomaroida. Tuomarin, joka ei suorita tätä seuraavan kuluvan vuoden aikana, on haettava tuomariksi uudelleen, mikäli haluaa tuomaroida.
Mikäli henkilö ei ole osallistunut yhteiseen tuomarikoulutukseen vähintään kerran kahden vuoden aikana, on hänen suoritettava uudelleen testituomarointi ja vähintään yksi tuomarikoulutus voidakseen tuomaroida.
Mikäli tuomarina oleva henkilö lunastaa SFUn kilpailulisenssin, ei hän voi toimia tuomarina sinä vuonna, kun lisenssi on voimassa.
Mikäli tuomarin toiminta haittaa tuomarityöskentelyä tai rajoittaa tuomarin osallistumista tuomarityöskentelyyn, vapautetaan hänet tuomaritehtävästä vähintään seuraavien kilpailujen ajaksi. Tällaisena toimintana voidaan katsoa muun muassa:

Toistuva sääntöjen rikkominen
Tuomaritoimintaa/-työskentelyä haittaava toiminta valmentajana
Tuomaristatuksen väärinkäyttö mm. liiketoiminnassa
Räikeissä tapauksissa evätään mahdollisuus toimia tuomarina

Tuomarisäännöt

Tuomarit ja muut toimitsijat
Fitnessurheilukilpailuissa toimii seuraavat toimitsijat:
1) Päätuomari
2) Tuomariston sihteeri
3) Arvostelutuomarit (5-7 tuomaria)
4) Kaksi pisteiden laskijaa
5) Lavaohjaaja
6) Lämmittelytilojen ohjaajat
6) Kilpailun juontaja

Päätuomari
Päätuomari on kilpailun ylin toimitsija. Päätuomari vastaa kilpailusta ja valvoo, että kilpailijat ja tuomarit noudattavat sääntöjä. Päätuomari tarkistaa kilpailupaikan ennen kilpailua, huolehtii valojen suuntaamisesta, tuomarien esteettömästä näkymästä lavalle ja toimii ylimpänä virkailijana rekisteröinnissä sekä huolehtii muista kilpailuun liittyvistä seikoista.

Tuomariston sihteeri
Tuomariston sihteeri on yhteyshenkilönä päätuomarin, juontajan, takahuonetuomareiden ja arvostelevien tuomarien välillä. Tuomariston sihteeri huolehtii tarvittaessa myös arvostelulomakkeiden jakamisesta ja niiden pois keräämisestä.

Arvostelutuomarit
Arvostelutuomareita on kilpailun arvosta riippuen viidestä seitsemään (5–7) kappaletta. Suomen mestaruuskilpailuissa käytetään seitsemän (7) tuomarin paneelia.
Tuomarit eivät saa:
a) keskustella toistensa kanssa arvostelun aikana tai antaa kommentteja kilpailijoista tai ohjeita kilpailijoille.
b) kommentoida antamistaan tuomioista kenellekään ennen kilpailun päättymistä.
c) ottaa valokuvia arvostelun aikana.
d) olla alkoholin tai muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena tai nauttia/käyttää niitä kilpailun aikana.
e) lähettää viestejä tai kuvaia tai videoita puhelimella arvostelun aikana.
f) poistua paikaltaan ennen kuin tuomittava sarja on kokonaan poistunut lavalta.
g) keskustella tai arvostella kotimaan kilpailijoita tai kilpailun tuloksia internetissä.

Kaksi pisteiden laskijaa
Pisteiden laskijoiden pitää olla tuomariksi hyväksyttyjä ja koulutuksen käyneitä henkilöitä.

Tuomariasut
IFBB:n kilpailuissa tuomareiden asusäännökset ovat seuraavat:
a) Miestuomarien virallinen asu koostuu sinisestä pikkutakista, jossa vasemmalla puolella on IFBB:n logo rintataskussa, vaalean sinisestä tai valkoisesta paidasta, IFBB:n solmiosta, mustista kengistä ja harmaista tai mustista housuista.
b) Naistuomarien virallinen asu koostuu sinisestä pikkutakista, jossa vasemmalla puolella on IFBB:n logo rintataskussa, vaalean sinisestä tai valkoisesta paidasta, IFBB:n solmiosta tai huivista (ei välttämätön) ja harmaasta, mustasta tai tumman sinisestä hameesta tai puvunhousuista sekä siististä ja hyvän maun mukaisista kengistä kengistä. Lavatuomarin kenkien on oltava mustat.
c) Päätuomari voi antaa huomautuksen tai poistaa kilpailusta kilpailijan tai tuomarin, jonka asu ei täytä IFBB:n asettamia kriteereitä.

Kansallinen tuomarikortti
Kansallisen tuomarikortin voi saada suorittamalla läpi tuomarikurssin, testituomaroinnin sekä loppukokeen. Vaatimus tuomaritoimintaan on laaja kiinnostus fitness- ja fysiikkalajeista sekä halu viedä lajia eteenpäin.

Luokitukset ovat seuraavat:

1. Tuomarikokelas
Tuomariksi voi hakea Suomen Fitnessurheilu Ry:n ilmoittaman tuomarihaun kautta. Hakuprosessissa valituksi tulleet henkilöt suorittavat tuomarikurssin, testituomaroinnin sekä kirjallisen loppukokeen. Testituomarin arvostelua ei lasketa mukaan arvosteluun, mutta vertailemalla tuomarikokelaan antamia arvosteluja ja tuomareiden sijoituksia, voidaan vähintään kolmen onnistuneen testituomarointisarjan ja hyväksytysti läpäistyn koulutuksen sekä loppukokeen jälkeen antaa tuomariarvo. Testituomarina voi joutua olemaan useammankin kerran, sillä kaikki riippuu tuomarikokelaan antamista arvosteluista ja kypsyydestä tuomaritehtävään.

2. Kansallisen tason tuomari
Kansallisen tason tuomari voi toimia kaikissa Suomessa pidettävissä kilpailuissa tuomarina. Kokeneimmat kansallisen tason tuomarit voivat auttaa kilpailun päätuomaria ja tehtävässä onnistuessaan toimia myöhemmin itse kilpailun päätuomarina. Kokeneemmat kansallisen tason tuomarit voivat myös toimia tuomareina Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa tai yhteispohjoismaalaisissa kilpailuissa, mikäli liitto antaa tähän mahdollisuuden.

3. IFBB:n kansainvälinen tuomari
Kokenut kansallisella tasolla toiminut tuomari saa mahdollisuuden kokeilla kansainvälistä tuomarikorttia Euroopan tai maailmanmestaruuskilpailuissa tai muussa soveltuvassa kansainvälisessä kilpailussa olemalla kilpailussa testituomarina. Luvan tuomarille antaa Suomen Fitnessurheilu ry. ja ehdotuksen tuomarin kelpoisuudesta antaa päätuomari/päätuomarit.
Kansainvälisen tuomarikortin haltioita on kolmea tasoa:
C-luokka – tuomarit, joilla on kansainvälistä kokemusta alle kolme vuotta.
B-luokka – tuomarit, joilla on kansainvälistä kokemusta 3-5 vuotta.
A-luokka – tuomarit, joilla on kansainvälistä kokemusta yli viisi vuotta.

Tuomariston nimeäminen
Tuomariasioista vastaa tuomaritoimikunta, joka kokouksessaan valitsee kilpailuihin sopivat tuomarit. Pyrkimyksenä on, että kaikkein kokeneimmat tuomarit muodostaisivat tuomariston rungon. Kilpailun päätuomari voi vielä vaikuttaa tuomariston koostumukseen kilpailussa tilanteen mukaan.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa